Close

POŽÁRNÍ OCHRANA V PODNIKU

Odkud vyplývají požadavky na podnikající fyzické a právnické osoby?

Účelem zákona o požární ochraně je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a jejich majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Za tímto účelem stanovuje povinnosti jednak ministerstvům a jiným správním úřadům, ale především fyzickým, podnikajícím fyzickým a právnickým osobám.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Provozované činnosti se člení podle míry požárního nebezpečí do tří následujících kategorií, od kterých se odvíjí rozsah stanovených povinností: 

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Plnění povinností na úseku požární ochrany mohou zabezpečovat především technici požární ochrany a odborně způsobilé osoby (OZO). Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany a odborně způsobilé osoby se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Jsme odborně způsobilou osobou (OZO):

Jsme odborně způsobilou osobou (OZO) dle § 11 zákona o požární ochraně a našim klientům zajišťujeme plnění povinností stanovených zákonem. Jak postupujeme?

1. Vstupní audit

Prvním krokem, vedoucím ke vzájemné spolupráci, je prohlídka prostor, ve kterých klienti provozují svou podnikatelskou činnost. Cílem vstupního auditu je posouzení dosavadního stavu požární ochrany v posuzovaných prostorách našich klientů, vyhodnocení nedostatků a dohodnutí podmínek případné spolupráce. 

2. Tvorba dokumentace požární ochrany

Vyvstane-li na základě charakteristických vlastností provozované činnosti požadavek na tvorbu dokumentace požární ochrany, vytvoříme klientovi přehledný seznam požadované dokumentace a povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Máme oprávnění ke zpracování veškeré dokumentace PO. Mezi dokumentaci PO se řadí mj. posouzení požárního nebezpečí (PPN), dokumentace zdolávání požárů (DZP), dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,požární řád, požární poplachové směrnice aj.

3. Preventivní požární prohlídky

V závislosti na začlenění provozovaných činností našich klientů do kategorií činností dle § 4 zákona o požární ochraně stanovíme zákonem požadované intervaly preventivních požárních prohlídek. Intervaly preventivních požárních prohlídek za naše klienty hlídáme a plníme je ve stanovených lhůtách.

4. Školení zaměstnanců

Jednou z povinností podnikajících fyzických a právnických osob je také školení zaměstnanců o systému požární ochrany v podniku. Zajišťujeme proškolení zaměstnanců našich klientů a dalších odpovědných osob.

PORVIS s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Sídlo společnosti

Vlárská 953/22,  627 00 Brno – Slatina

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín