Close

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Vybrané právní předpisy a technické normy stanovují technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb.

Co je to požárně bezpečnostní řešení?

Požárně bezpečnostní řešení stavby (zkráceně PBŘ) je dokument, který je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Primárním úkolem tohoto dokumentu je vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci osob a vytvoření podmínek pro bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Požadavky na obsah požárně bezpečnostního řešení jsou zakotveny v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Obecně lze říci, že se rozsah požárně bezpečnostního řešení se odvíjí od uvažovaného stupně řízení a charakteru posuzované stavby. PBŘ musí být opatřeno autorizačním razítkem odpovědného projektanta.

PBŘ může zpracovávat osoba, která je oprávněna v rozsahu svého oboru, popřípadě specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace, vykonávat vybrané a další odborné činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Projektová činnost ve výstavbě:

 • Projektování požárně bezpečnostních řešení staveb (PBŘ) pro všechny stupně řízení (DUR, DSP, ZSPD, ohlášení apod.)
 • Tvorba analýz zdolávání požárů
 • Zajištění ingeneeringu PO za účelem získání stanoviska HZS
 • Provádění auditů požární bezpečnosti staveb
 • Odborné technické poradenství z oblasti požární ochrany
 • Zpracovávání studií požární bezpečnosti staveb

Příprava a koordinace staveb - odborný technický dozor:

 • Zajištění odborného technického dozoru ve výstavbě se zaměřením na PO
 • Zajištění ingeneeringu PO při provádění staveb
 • Příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku HZS
 • Provádění auditů požární bezpečnosti staveb a předkolaudačních prohlídek
 • Zajištění funkčních koordinačních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení dle schváleného PBŘ

Porvis s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín